Urząd Gminy
27.11.2007.

WŁADZE GMINY

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr telefonu

 Wójt Gminy Chojnów  Mieczysław Kasprzak 103 (076) 81-88-502
(076) 81-88-340
 Sekretarz Gminy  Elżbieta Łukaszewska 111 (076) 81-88-502
(076) 81-88-340
 Skarbnik Gminy
 Ewa Estkowska-Michalak
109 (076) 81-88-502
(076) 81-88-340


Do zadań Wójta należy: 
 • organizacja pracy urzędu,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentacja gminy na zewnątrz,
 • Wójt Gminy Chojnów przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9:00-15:30.

Zastępca Wójta zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, wykonując funkcję kierownika administracyjnego.


Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • wykonywanie wyznaczonych przez Wójta zadań i kompetencji w powierzonym zakresie, zapewniające sprawne funkcjonowanie urzędu, warunki jego działania oraz organizację pracy. W tym zakresie nadzoruje działalność poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,
 • ustalanie wspólnie z Wójtem Gminy, Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy i Naczelnikami wydziałów szczegółowej organizacji wewnętrznej wydziałów oraz zakresy czynności pracowników,
 • zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą całego urzędu pod nieobecność Wójta, ponadto sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich,
 • kierowanie Pracą Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich,
 • uzgadnianie Wspólnie z Wójtem Gminy, Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy i Naczelnikami wydziałów sposobu wykonania zadania i ustalanie, który z wydziałów sprawuje funkcję koordynującą, jeżeli wykonywanie określonego zadania i załatwiania spraw wymaga współdziałania dwóch lub więcej wydziałów,
 • Zastępca Wójta jest upoważniony do prowadzenia kontroli w sprawach funkcjonowania Urzędu.

Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, wykonując funkcję kierownika administracyjnego. 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • kierowanie, wspólnie z Wójtem i Zastępcą Wójta, pracą Urzędu Gminy,
 • wykonywanie wyznaczonych przez Wójta zadań i kompetencji w powierzonym zakresie, zapewniające sprawne funkcjonowanie urzędu, warunki jego działania oraz organizację pracy. W tym zakresie nadzoruje działalność poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,
 • kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno - Prawnego,
 • ustalanie wspólnie z Wójtem Gminy, Zastępcą Gminy, Skarbnikiem Gminy, i Naczelnikami wydziałów szczegółowej organizacji wewnętrznej wydziałów oraz zakresów czynności pracowników,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą całego urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta, ponadto sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami. Sekretarz Gminy jest ponadto administratorem danych osobowych,
 • uzgadnianie Wspólnie z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta, Skarbnikiem Gminy i Naczelnikami wydziałów sposobu wykonania zadania i ustalanie, który z wydziałów sprawuje funkcję koordynującą, jeżeli wykonywanie określonego zadania i załatwiania spraw wymaga współdziałania dwóch lub więcej wydziałów.

  Sekretarz Gminy jest upoważniony do prowadzenia kontroli w sprawach funkcjonowania Urzędu.

  

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Sp. ds. organizacyjnych – obsługa sekretariatu Krzyszczuk Ewa 103 70 (076) 81-88-502
Fax (076) 81-87-587
Insp. ds. obsługi petenta i informacji europejskiej Styrkowiec Grzegorz 1 30 (076) 81-88-527
Insp. ds. kadr, szkolenia i organizacji Sobczak Monika 109 34 (076) 81-88-527
Insp. ds. promocji, Red. naczelny "Wiadomości Gminy Chojnów" Wesołowska Katarzyna  106 35 (076) 81-87-910
Insp. ds. informatyki Sobczyk Paweł 104 37 (076) 81-88-527
Radca Prawny Jaworska Iwona 106 56 (076) 81-87-910
Radca Prawny Stępień Artur 106 56 (076) 81-87-910
Sp. ds. organizacyjnych, obsługi Rady Gminy,
pełnomocnik ds. wyborów
Ostrowska Jolanta 209 64 (076) 81-87-909

Do zadań Wydziału Organizacyjo-Prawnego należy:

 

 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Urzędu Gminy (Statut Gminy Chojnów,Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Chojnowie, statut sołectw),
 • przekazywania bieżących informacji do mediów,
 • redagowanie "Wiadomości Gminy Chojnów" i dystrybucja,
 • przygotowania materiałów promocyjnych do emisji w regionalnych mediach,
 • koordynowanie działań związanych z organizacją imprez masowych,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
  współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • informacji gospodarczej gminy i turystyczno - krajoznawczej,
 • promowania gminy w celu zainteresowania inwestorów zagranicznych możliwością prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie promocji makroregionów,
 • wydawania materiałów promocyjnych - nadzór nad realizacją wydawnictw, kierowania działaniami,
  przedstawicielstwa na targach i innych imprezach promujących gminę,
 • współdziałania z pracownikami przy prowadzeniu spraw dotyczących współpracy z zagranicą,
 • współdziałania przy organizowaniu pobytu gości zagranicznych,
 • organizacja spotkań okolicznościowych,
 • organizacja pracy oraz sprawnegoi zgodnego z prawem funkcjonowania urzędu,
 • organizacja obsługi interesantów, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do wydziałów,
 • organizowanie szkoleń pracowników,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw wraz z ich rozdziałem,
 • organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych wójta,
 • rejestrowanie i przechowywanie umów długoterminowychoraz porozumień z organami administracji rządowej,
 • obsługa kancelaryjna Wójta Gminy, Zastępcy Wójta i całego Urzędu Gminy,
 • zapewnienie materialno - technicznych warunków pracy urzędu,
 • administrowanie i zabezpieczanie budynku urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz dyrektorów i kierowników jednostek podporządkowanych ( samorządowych ),
 • nadzór i kontrola obsługi urzędu pod względem ochrony obiektu i utrzymania czystości,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu,
 • wykonywanie prac zleconych - wybory, referendum,
 • prawna obsługa pracy urzędu,
 • organizacja właściwego obiegu oraz gromadzenie dokumentów i ekspedycja korespondencji,
 • prowadzenie księgi skarg i wniosków,
 • obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki i laminarki i innych urządzeń technicznych,
 • zabezpieczenie zbiorów danych osobowych,
 • rejestracja zbiorów danych osobowych,
 • rejestrowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie,
 • prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania i ich wydawanie,
 • nadzorowanie zabezpieczenia nośników informacji,
 • prowadzenie praktyk szkolnych i staży zawodowych,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • organizowanie sesji i posiedzeń Rady Gminy,
 • organizowanie posiedzeń komisji rady,
 • protokołowanie sesji i posiedzeń komisji rady,
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów: uchwał Rady Gminy i interpelacji,
 • przekazywanie uchwał, interpelacji, wystąpień i wniosków Rady zainteresowanym wydziałom i jednostkom i Wójtowi Gminy,
 • inne sprawy z zakresu obsługi Rady,
 • przekazywanie  interpelacji panu Wójtowi, oraz dba o terminowość dostarczenia odpowiedzi na nie dla radnych na podstawie zebranych materiałów,
 • prowadzenie korespondencji przez Biuro Rady,
 • sporządzanie list płac diet i prowadzenie rejestru wypłat,
 • wydawanie urlopowań na posiedzenia komisji i sesję,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

   

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Skarbnik Gminy Estkowska-Michalak Ewa 108 45 (076) 81-88-504
Z-ca głównego księgowego
- koordynator ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- zamówienia publiczne
Uchman Jan   208b 66 (076) 81-88-504
Sp. ds. budżetu Wierzbicka Maria 208a 67 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków, opłat i kontroli Kwaśniak-Fryc Alina 208a 67 (076) 81-88-504
Insp. ds. płac i składek ZUS Galik Krystyna 208 42 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków i opłat Zgrzeblak Jolanta 2 44 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków i opłat Sochacka Zofia 2 43 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków i księgowości Krakowska Barbara 3 44 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków i opłat Rudziak Małgorzata 2 43 (076) 81-88-504
Sp. ds. podatków – kasjer Neczaj Maria 5 47 (076) 81-88-504

   
Główny specjalista d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Wójtem w zakresie:

 • działania na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
 • przeprowadzania analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
 • przygotowywania wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy: projektu gminnego programu, projektu preliminarza na jego wykonanie, projektu sprawozdania z jego realizacji,
 • ogłaszania i prowadzenia konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,
 • bieżącej koordynacji zadań wynikających z gminnego programu,
 • współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wdrażania i propagowania na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych programów i kampanii edukacyjnych,
 • bieżącej ewaluacji i wprowadzania lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,

   


Do zadań Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 • prowadzenie zbiorczej rachunkowości budżetu gminy i funduszy celowych,
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru podatku i opłat lokalnych,
 • obsługa kasowa, sprzedaż znaczków skarbowych i weksli,
 • sporządzanie listy płac pracowników urzędu,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – zasiłki,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o dochodach pracowników.
 • współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i bankiem obsługującym Urząd Gminy,
 • opracowanie i realizacja budżetu gminy,
 • nadzór i kontrola działalności finansowej jednostek podległych,
 • naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych,
 • sprawozdawczość finansowo – budżetowa,
 • zamówienia publiczne,
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z eksploatacja samochodu osobowego Urzędu Gminy,
 • miesięczne rozliczanie refundacji,
 • miesięczne i roczne rozliczanie podatkowe z Urzędem Skarbowym,
 • miesięczne i roczne rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS – em.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów – inwentaryzacja,
 • sporządzanie wniosków i porozumień dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 • udostępnianie informacji o podatkach ze zbioru danych osobowych,
 • sprawy związane z ustalaniem kapitału początkowego oraz wydawanie zaświadczeń Rp – 7,
 • rozliczanie delegacji, faktur pod względem formalno rachunkowych i zapłaty w formie bezgotówkowej,
 • rozliczenie i ewidencja umów – zleceń,
 • rozliczenie inkasa sołtysów,
 • uzgodnienie miesięczne rejestru gruntów i zmian stanu posiadania,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


 

WYDZIAŁ INWESTYCJI ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Naczelnik Wydziału Inwestycji Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Gruntami
Janusz Rejowski
101 50 (076) 81-87-908
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami   Wolska Agnieszka 112 46 (076) 81-87-908
Mł. referent ds. inwestycji i funduszy pomocowych Malwina Marciniak 112 46 (076) 81-87-908
Sp. ds. drogownictwa, bezrobotnych, BHP i melioracji Muzyka Krzysztof 105 36 (076) 81-87-908
Insp. ds. budownictwa i planowania przestrzennego Hojdycz-Smolińska Małgorzata 105a 57 (076) 81-87-908
Sp. ds. gospodarki nieruchomościami Swedura Małgorzata 105b 58 (076) 81-87-908
Insp. ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Lipa Radosław 105 36 (076) 81-87-908


Do zadań Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geod. i Gos. Grun. należy:

 • gospodarka mieniem komunalnym ,
 • ochrona środowiska, ochrona przyrody,
 • organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, współpraca z grupami producenckimi,
 • współdziałanie z producentami w zakresie organizacji profilaktyki i zwalczania chorób zwierzęcych oraz chorób i szkodników roślin uprawnych,
 • gospodarka wodna i ściekowa,
 • ustalenie cen i sprzedaż gruntów, lokali i nieruchomości,
 • zezwolenia na usuwanie i ścinkę drzew,
 • przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego,
 • zapobieganie klęskom żywiołowym,
 • sprawy leśnictwa i łowiectwa,
 • budownictwo wiejskie i inwestycje liniowe,
 • eksploatacja, remonty dróg i mostów,
 • organizacja i nadzór prac interwencyjnych i publicznych,
 • sprawy związane z BHP,
 • przygotowanie, nadzór i realizacja inwestycji w gminie,
 • sprawozdawczość i statystyka rolnicza, oraz zakresu gospodarki gruntami i mieniem komunalnym,
 • gospodarowanie zasobami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • sporządzanie umów dzierżawnych między rolnikami za świadczenia emerytalno – rentowne,
 • sprzedaż i dzierżawa nieruchomości,
 • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
 • prowadzenie spraw powierzonych z zakresu administracji rządowej (przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego oraz  rozbiórek),
 • informowanie o przeznaczeniu danych terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawozdawczość w zakresie budownictwa w zakresie gminy,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i handlu Trojniarz Joanna 211 62 (076)81-88-594
Sp. ds.ewidencji ludności, dowodów osobistych,
pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Krynicka Anna 212 55 (076)81-88-594
Sp. ds.wojskowych i ochrony przeciwpożarowej Klimczuk Stanisława 213 40 (076) 81-88-594
Sp. ds.zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
i obrony cywilnej
Kudelski Ireneusz 213 40 (076)81-88-594
KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Sp. ds. płac szkół Król-Chojnowska Krystyna 210 63 (076) 81-88-589
Mł. referent ds. budżetu szkół  
Kania Anna 210 63 (076) 81-88-589
 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 • ewidencja ludności i dowody osobiste,
 • aktualizacja spisów wyborców,
 • sprawy wojskowe,
 • udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem,
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych oraz spraw ochrony p.poż.,
 • wydawanie pozwoleń na zgromadzenia i nadzór nad ich przebiegiem,
 • sprawy rekreacji i sportu wiejskiego,
 • realizacja i organizacja zadań z zakresu służby zdrowia oraz współpraca i kontrola ośrodków zdrowia,
 • współpraca w tworzeniu i prowadzeniu szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych,
 • organizacja dowozu dzieci do szkoły,
 • realizacji zaleceń organu prowadzącego nadzór pedagogiczny,
 • organizacja konkursów na stanowisko dyrektora,
 • współdziałanie w zakładaniu i utrzymywaniu bibliotek publicznych oraz zapewniania im odpowiednich warunków działania i rozwoju,
 • prowadzenia działalności kulturowej i ochrony zabytków,
 • prowadzenie spraw z zakresu kultury i twórczości,
 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie finansów i rachunkowości szkół, gminnych placówek kulturalno-oświatowych,
 • naliczanie wynagrodzenia pracowników szkół, gminnych placówek kulturalno-oświatowych,
 • współpraca przy planowaniu i realizacji budżetów jednostek oświatowych z terenu gminy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów – inwentaryzacja,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych pracowników szkół, gminnych placówek kulturalno-oświatowych,
 • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • sprawowanie obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego


Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należą:
 

 • opracowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych,
 • strategii rozwoju, budżetu i uchwał Rady Gminy,
 • terminowa i właściwa realizacja zadań,
 • współdziałania z organami samorządowymi, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej,
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz wniosków, zapytań, oraz interpelacji senatorów, posłów i radnych,
 • ocena i kontrola działalności jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie,
 • przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych dokumentów w/g właściwości rzeczowej.

 


Kierowca

Byczkowski Henryk


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Kierownik GOPS Rogulska Małgorzata 214 61 (076) 81-88-506
Sp. pracy socjalnej –z-ca kierownika GOPS Malinowska Władysława 215 60 (076) 81-88-506
Sp. pracy socjalnej Ramos Dorota 215 60 (076) 81-88-506
Sp. pracy socjalnej Żołnowska Henryka 204 38 (076) 81-88-506
Sp. pracy socjalnej Dziembulak Małgorzata 204 38 (076) 81-88-506
St. ref. ds. pracy socjalnej Gniewczyńska Marta 205 39 (076) 81-91-343
Główna Księgowa Stachnik Teresa 206 59 (076) 81-88-506
Sp. ds. świadczeń rodzinnych,
zaliczek alimentacyjnych i kadr
Nowaczyk Lucyna 4 71 (076) 81-91-343
St. ref. ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentac. Szczupak Bożena 4 71 (076) 81-91-343
St. księgowy – kasjer Cygan Małgorzata 206 59 (076) 81-88-506GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Stanowisko

Nazwisko i imię

Pokój

Nr wew.

Nr zewnętrzny

Dyrektor GZGKiM Tokarz Gabriel 202a 72 (076) 81-88-461
Sp. ds. kadrowych i ogólnej organizacji Elżbieta Kozioł 202 69 (076) 81-88-461
Główna Księgowa Dąbrowa Stanisława 202b   (076) 81-88-461
Sp. ds. rozliczeniowo-rozrachunkowych i rozliczeń wody Bławuciak Helena 203   (076) 81-88-461
St. sp. ds. mieszkaniowych i rozliczeń wody Szkolnik Władysław 201   (076) 81-88-461
St. ref. ds. gospodarki wodno – ściekowej Monika Zatwarnicka 201   (076) 81-88-461
Kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego Krynicki Zbigniew 201   (076) 81-88-461
Sp. ds. finansowo-księgowych Kłusek Monika 203   (076) 81-88-461
Sp. ds. ekonomicznych - kasjer Agata Grzech 203   (076) 81-88-461


Zmieniony ( 12.01.2011. )
 
« poprzedni artykuł
Designed by Red Evolution